EXAMINATION – DYSLEXIA STUDENTS – PERMISSION ORDER