2019-2020ம் கல்வியாண்டு இந்திய பள்ளிகளுக்கான விளையாட்டு குழுமம் மாநில விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கான மண்டல அளவிலான இறகுபந்து (Badminton) தெரிவு போட்டிகள் நடத்துதல்

சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்/ உடற்கல்வி இயக்குநர்கள்,

2019-2020ம் கல்வியாண்டு இந்திய பள்ளிகளுக்கான விளையாட்டு குழுமம் மாநில விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கான மண்டல அளவிலான இறகுபந்து (Badminton) தெரிவு போட்டிகள் நடத்துதல் சார்பான இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்/ உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.