2019-20ஆம் கல்வி ஆண்டு . பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சார்ந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி வழங்குதல்

சார்ந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள்,

2019-20ஆம் கல்வி ஆண்டு . பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு சார்ந்த இரண்டு நாள்  பயிற்சி வழங்குதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றி செயல்முறைகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்களை உரிய நேரத்தில் விடுவித்தனுப்பும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்