2019-20ஆம் ஆண்டில் அரசுப்பள்ளிகளில் மொழித்திருவிழா நடத்துதல் சார்பான அறிவுரைகள்

அனைத்துவகை அரசுப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

 

2019-20ஆம் ஆண்டில் அரசுப்பள்ளிகளில் மொழித்திருவிழா நடத்துதல் சார்பான அறிவுரைகள் சார்பாக மாநில திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை அரசுப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS OF THE SPD

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.