2018-19ம் வருடத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த பள்ளி மான்யம் பள்ளிகளுக்கு வழங்குதல் சார்பாக வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள்

சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

2018-19ம் வருடத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த பள்ளி மான்யம் பள்ளிகளுக்கு வழங்குதல் சார்பாக வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகள்  சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி சார்ந்த பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 2

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 3

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 4

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 5

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PAGE 6

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்