2018-19ஆம் கல்வியாண்டு-அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் Attendance App மூலம் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் வருகை பதிவுகளை மேற்கொள்ள தெரிவித்தல்

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

 

2018-19ஆம் கல்வியாண்டு-அனைத்து அரசு/ அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் Attendance App மூலம் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் வருகை பதிவுகளை மேற்கொள்ளுதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளின்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INSTRUCTIONS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.