+ 2 மைய மதிப்பீட்டு முகாம் – உதவித் தேர்வாளர்கள் நியமனம்

இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறைளின்படி செயல்படுமாறு அனைத்து வகை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்

வேலுர்

பெறுநர்

அனைத்து வகை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள், மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

Valuation AEs order