15.03.2018 நிலவரப்படி அனைத்து அலுவலக பணியாளர்கள் முன்னுரிமை பட்டியல் வெளியிடுதல்- சரிபார்த்தல்

அனைத்து அரசு/ நகரவை உயர்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

15.03.2018 நிலவரப்படி அனைத்து அலுவலக பணியாளர்கள் முன்னுரிமை பட்டியல் சரிபார்க்கும் பொருட்டு வெளியிடுதல் .

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

15.03.2018 JA to Asst. Seniority List (1)

asst to desk (1)

desk to regular (1)

supt to pa (3)

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.