14.07.2018 அன்று காலை 9.30 மு.ப. பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்/இடைநிலை ஆசிரியர்கள்/சிறப்பு ஆசிரியர்கள் சார்பாக பணிவரண்முறை/தகுதிகாண் பருவம்/தேர்வுநிலை ஆகியவை குறித்து அமைச்சுப்பணியாளர் மூலம் கருத்துருக்கள் வேலூர், முதன்மைக்கல்வி அலுவலகத்திற்கு அனுப்பிவைக்க தெரிவித்தல்

அனைத்து அரசு/நகரவை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

14.07.2018 அன்று பள்ளி வேலை நாள் என்பதால் தேர்வு நிலை/ சிறப்புநிலை/தகுதிகான்பருவம்/ பணிவரன்முறை கருத்துருக்களை முழுமையாக பள்ளி அமைச்சுப்பணியாளர் மூலம் அனுப்பிவைக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். (கண்டிப்பாக ஆசிரியர்களை அனுப்பிவைத்தல் கூடாது)

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலுர்