13.10.2018 (சனிக்கிழமை) அன்று அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது இரத்து செய்யப்படுகிறது

அனைத்து பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள்,

13.10.2018 (சனிக்கிழமை) அன்று அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் வேலை நாளாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது இரத்து செய்யப்படுகிறது.

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்.