அரசு உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல் நபார்டுக்கான கருத்துரு கோருதல்

/இது மிக அவசரம்/

அனைத்து அரசு/நகரவை உயர்நிலை மற்றும்மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

அரசு உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல் நபார்டுக்கான கருத்துரு கோருதல் சார்பான இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/நகரவை உயர்நிலை மற்றும்மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FORMS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.