+1 மற்றும் +2 பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச்/ஏப்ரல் 2018- பள்ளி மாணாக்கர்கள் பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள இறுதிவாய்ப்பு வழங்குதல்-திருத்தங்கள் பதிவேற்றம் குறித்த அறிவுரைகள்

 

பெறுநர்

+1  மற்றும் +2 பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச்/ஏப்ரல் 2018- பள்ளி மாணாக்கர்கள் பெயர்ப்பட்டியல் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள இறுதிவாய்ப்பு வழங்குதல்-திருத்தங்கள் பதிவேற்றம் குறித்த அறிவுரைகள் வழங்குதல்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD HSE March 2018 NR Final Correction 31.01.2018

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.