07.08.2018 முதல் 13.08.2018 வரை எந்தவிதமான விழாக்களோ மற்றும் கொண்டாட்டங்களோ நடத்தப்படுவது தவிர்க்குமாறும் அனைத்துவகை பள்ளி சார்நிலைஅலுவலர்கள்/ தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

07.08.2018 முதல் 13.08.2018 வரை எந்தவிதமான விழாக்களோ மற்றும் கொண்டாட்டங்களோ நடத்தப்படுவது தவிர்க்குமாறும் அனைத்துவகை பள்ளி சார்நிலைஅலுவலர்கள்/ தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COPY

 

CEO, VELLORE.