02.08.2018 மற்றும் 04.08.2018 ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியராக பதவி உயர்வு/ பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணியேற்ற அறிக்கையினை 09.08.2018 பிற்பகலுக்குள் இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பிவைக்கும்படி கோருதல்

சார்ந்த பள்ளித்தலைமையாசிரியர்கள்,

02.08.2018 மற்றும் 04.08.2018 ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்டு உயர்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியராக பதவி உயர்வு/ பணிமாறுதல் பெற்ற ஆசிரியர்கள் பணியேற்ற அறிக்கையினை 09.08.2018 பிற்பகலுக்குள் இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பிவைக்கும்படி கோருதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள கோப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ளபடி செயல்பட சார்ந்த தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்