01.01.2018 உடற்கல்வி ஆசிரியர் நிலையிலிருந்து உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை 2 பதவி உயர்வு வழங்குவது – தகுதி வாய்ந்தவர்கள் திருத்திய தற்காலிக முன்னுரிமைப் பட்டியல் வெளியிடுதல் – சார்பு

அரசுஅ / நகரவை  உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளி

தலைமையாசிரியர்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD

31407

Temporary Panel List 11.06.2018