வேலூர் மாவட்டம் – 2018-19ம் நிதியாண்டு-இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களின் இடைநிற்றலை குறைத்து பள்ளி வருகை பதிவை உயர்த்துதல் (IMPART)

சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

வேலூர் மாவட்டம் – 2018-19ம் நிதியாண்டு-இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களின் இடைநிற்றலை குறைத்து பள்ளி வருகை பதிவை உயர்த்துதல்  (IMPART).

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

Vellore – IMPART STUDY (05.10.18)

CHIEF EDUCATIONAL OFFICER, VELLORE.