ராஜ்புரஷ்கார் விருது தேர்வுக்கான ஒருநாள் ஆயத்த பயிற்சி முகாம் 15.07.2018 அன்று வேலூர், ஊரீஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறுதல்

 

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரிக் முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

ராஜ்புரஷ்கார் விருது தேர்வுக்கான ஒருநாள் ஆயத்த பயிற்சி முகாம் 15.07.2018 அன்று வேலூர், ஊரீஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெறுதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள அறிவுரைகளை பின்பற்றிடும்படி தெரிவிக்கப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEIDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்