மேல்நிலை முதலாமாண்டு சிறப்பு துணைத் தேர்வு ஜீன் / ஜீலை 2018 தேர்வு மைய கண்காணிப்பாளர்கள் கவனத்திற்கு

மேல்நிலை முதலாமாண்டு ஜீன் / ஜீலை 2018ல் நடைபெறவுள்ள

சிறப்பு துணைத் தேர்விற்கு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறைகளின் படி செயல்படுமாறு தேர்வு மைய முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்களக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

 

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்

வேலுர்

 

பெறுநர்

தேர்வு மைய முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்கள்

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

+1 – June2018 spl exam