மேல்நிலை செய்முறைத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2020

அனைத்து  மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு

பிப்ரவரி 2020ல் நடைபெறவுள்ள மேல்நிலை முதலாமாண்டு மற்றும் இரண்டாமாண்டு செய்முறைத் தேர்விற்கான மாதிரி வினாத்தாள் இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது.  அனைத்து  மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் இச்செய்தியின் மீது தனி கவனம் செலுத்தி செயல்படுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

இணைப்பு

Auditing (newly added)

12th computer technology practical question set

12th computer technology practical question set EM

12ம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் செய்முறைத்தேர்வு வினாத்தாள்(தமிழ்)

12th Computer Application Practical Exam Question Paper_English Medium

Nursing (Voc) D

Nursing (voc) c

Nursing (voc) B

Nursing (general)

Nursing (Voc) A

Home Science

Home Science TM

auditing tm 1

BME

BEE (1)

Auditing tm 2

Auditing 2 BEE

Gov. Practical Exam – XI

Gov. Practical Exam – XII

Gov. Practical Exam 1 – XI

Gov. Practical Exam 1 – XII pdf

chemistry mark allotment

12statistics Practical-EM

12statistics Practical-TM

12STAT-Practical-EM-SET-I

12STAT-Practical-EM-SET-II

12STAT-Practical-EM-SET-III

12STAT-Practical-TM-SET-I

12STAT-Practical-TM-SET-II

12STAT-Practical-TM-SET-III

+2 zoology practical Question

Zoology +1 question paper Practical

Botony

BOTONY KEY (2)

BOTONY KEY (3)

botony key

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்

வேலூர்.