மிக மிக அவசரம் – EMIS இணையதளத்தில் மாணவர்களின் பெயர் தமிழிலும், மாணவர்களின் புகைப்படங்களை UPLOAD செய்யாத பள்ளிகள் உடனடியாக செய்து முடிக்கத் தெரிவித்தல் சார்பாக

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

EMIS இணையதளத்தில் மாணவர்களின் பெயர் தமிழிலும், மாணவர்களின் புகைப்படங்களை UPLOAD செய்யாத பள்ளிகள் தனிகவனம் செலுத்தி உடனடியாக செய்து முடிக்கக் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மாணவர்களின் அடையாள அட்டை (SMART ID CARD) தயார் செய்ய உள்ளதால் இப்பணியினை விரைந்து முடிக்கும்படி அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PHOTO UPLOAD PENDING SCHOOL LIST

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், வேலூர்.