மிக மிக அவசரம் – ALL GOVT./MPL/AIDED SCHOOL HMs – 10 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளுக்கான காலாண்டுத்தேர்வு தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்கள் சார்பான விவரங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருந்து 3 முதல் 5 தேதிக்குள் உள்ளீடு செய்ய தெரிவிக்கப்பட்டது – உள்ளீடு செய்யாத பள்ளிகள் உடனடியாக உள்ளீடு செய்ய தெரிவித்தல்

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

             தங்கள் பள்ளியில் 10 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளுக்கான காலாண்டுத்தேர்வு தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்கள் சார்பான விவரங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருந்து 3 முதல் 5 தேதிக்குள் உள்ளீடு செய்யும்படி இன்னும் சில அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் உள்ளீடு செய்யாமல் உள்ளனர். எனவே, இதுவரை உள்ளீடு செய்யாத தலைமையாசிரியர்கள் இதில் தனி கவனம் செலுத்தி விவரங்களை உடனடியாக உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மறு நினைவூட்டினை தவிர்க்கவும்

10th standard appeared, pass & percentage details

12th standard appeared, pass & percentage details

10TH STANDARD FAILURES IN 3 AND 4  SUBJECTS ONLY

12TH STANDARD FAILURES IN 3 AND 4  SUBJECTS ONLY

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்