மிக மிக அவசரம் 01.08.2017 நிலவரப்படி மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பட்டதாரி ஆசிரியர் நிர்ணயம் – உபரி பணியிடத்தில் பணிபுரியும் ஆசிரியர் விவரங்கள் கோருதல் – சார்பு.