மிக மிக அவசரம்- ஆசிரியரல்லாதோர் பணி விவரங்களை உள்ளீடு செய்யாத பள்ளிகள் உடனடியாக www.tndse.com இணைய தளத்தில உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

மிக மிக அவசரம்- ஆசிரியரல்லாதோர் பணி விவரங்களை உள்ளீடு செய்யாத பள்ளிகள் உடனடியாக www.tndse.com இணைய தளத்தில உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்