புத்தாக்க அறிவியல் ஆய்வு விருது – மாணக் திட்டம் விருது பெற இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க தெரிவித்தல்

அனைத்து வகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரி முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

புத்தாக்க அறிவியல் ஆய்வு விருது – மாணக் திட்டம் விருது பெற இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பித்தல் சார்பாக இணைப்பில உள்ள செயல்முறைகள் மற்றும் விவரங்களை பதிவிறக்கம் செய்து அறிவுரைகளை பின்பற்றி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து வகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரி முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE  INSTRUCTIONS PAGE 1

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE  INSTRUCTIONS PAGE 2

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்