புதிய பாடத்திட்டம் – 11ம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் போதிக்கும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குதல்

அனைத்து அரசு/ அரசு நிதியுதவிபெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்,

புதிய பாடத்திட்டம் – 11ம் வகுப்பு புதிய பாடநூல் போதிக்கும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி  வழங்குதல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

சார்ந்த ஆசிரியர்களை இணைப்பில் உள்ள  அட்டவணைப்படி  பயிற்சியில் கலந்துகொள்ளும் வகையில்  விடுவித்து அனுப்பும்படி சம்மந்தப்பட்ட தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்விஅலுவலர், வேலூர்.