பயிற்சி – கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் தேசிய அடைவு ஆய்விற்கு பிந்தைய செயல்பாடுகள் உயர் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள பாட ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து விடுவிக்க கோருதல்

அனைத்துவகை பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள்,

 

பயிற்சி – கற்றல் விளைவுகள் மற்றும் தேசிய அடைவு ஆய்விற்கு பிந்தைய செயல்பாடுகள் உயர் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள பாட ஆசிரியர்களை பணியிலிருந்து விடுவிக்க கோருதல் சார்பாக செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DATES AND VENUE

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.