நர்சரி மற்றும் பிரைமரி, தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகள் 2019-20ஆம் ஆண்டு முதலாம் பருவத்தேர்வுகால அட்டவணை

அனைத்து நர்சரி மற்றும் பிரைமரி, தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

நர்சரி மற்றும் பிரைமரி, தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகள் 2019-20ஆம் ஆண்டு முதலாம் பருவத்தேர்வுகால அட்டவணை இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE TIME TABLE

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.