தொடக்கக் கல்வி ஆசிரியர் பட்டயத் தேர்வு ஜீன் 2018 – அறைக் கண்காணிப்பாளர் நியமனம் சார்பு

சார்ந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள செயல்முறைகளின்படி செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INVIGILATORS NAME LIST

முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்

வேலுர்