தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் சார்பாக நடத்தப்படும் சைனிக் பள்ளியில் 2021-2022ஆம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கை

அனைத்து அரசு/ நகராட்சி/ நிதியுதவி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியின் சார்பாக நடத்தப்படும் சைனிக் பள்ளியில் 2021-2022ஆம் ஆண்டிற்கான சேர்க்கை சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து மாணவர்களுக்கு தெரிவித்து தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்து அரசு/ நகராட்சி/ நிதியுதவி உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE NOTIFICATION

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்