தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியம் அடிப்படையில் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் மூலம் கணினி பயிற்றுநர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குதல் – சார்பு.

பெறுநர்

அரசு / நகரவை மேல்நிலைப்பள்ளி,

தலைமையாசிரியர்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD

LETTER