தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை ஓப்படைக்க கோருதல்

அனைத்து அரசு / நகரவை மேல்நிலைப்பள்ளிதலைமையாசிரியர்கள்,

தமிழ்நாடு மேல்நிலைப்பள்ளி-தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் சங்கத்தினர் 01.01.2006க்கு முன்னர் தேர்வுநிலை பெற்ற தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு தர ஊதியம் ரூ.5,400/- வழங்கக் கோரியது சார்பாக சில விவரங்களை அனுப்ப கோருதல் சார்பாக  இணைப்பில் கண்ட செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம்செய்து அதில் தெரிவித்துள்ள  அறிவுரைகளை பின்பற்றி இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து இவ்வலுவலக ‘D4’ பிரிவில் ஒப்படைக்குமாறு தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS AND FORM

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.