உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் – 10.09.2019 – அன்று மாணவர்கள் தற்கொலை தடுப்பு தின உறுதிமொழி எடுத்தல்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள்,

உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் – 10.09.2019 – அன்று மாணவர்கள் தற்கொலை தடுப்பு தின உறுதிமொழி எடுத்தல் சார்பாக இணைப்பில் உள்ள செயல்முறைகளை பதிவிறக்கம் செய்து அதில் தெரிவித்துள்ளபடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும்படி அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.