அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

அனைத்துவகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

 

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்.